• Special Schedule:
   
   
  A Day: Period 8 (1:51-2:32) PE 
   
   
  B Day: Period 3 (10:16-10:55) Art & Period 8 PE
   
  C Day: Period 8 Library & Period 9 (2:34-3:15) Art
   
  D Day: Period 8 Spanish
   
  E Day: Period 8 Music & Period 9 PE 
   
  F Day: Period 8 PE
   
  G Day: Period 3 Art & Period 8 PE
   
  H Day: Period 8 Librart & Period 9 Music
   
  I Day: Period 8 Spanish 
   
  J Day: Period 8 Music & Period 9 PE 
   
  Recess/Lunch: 10:55-11:40